วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple ที่เที่ยว เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple

วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple ที่เที่ยว เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple

เชียงราย เมืองเหนือที่มีมนต์เสน่ห์ทั้งประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อมายาวนาน วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เมืองที่มีวัฒนาธรรมที่สืบทอดมายาวนาน และยังมีวัดที่มีศิลปะวิจิตรประณีตหลากวัด อย่างเช่น วัดเสือร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

– ประวัติความเป็นมา

วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple ที่เที่ยว เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple

               เดิมวัดร่องเสือเต้น เคยเป็นหนึ่งในวัดร้างที่มีจำนวนมากในเมืองเชียงราย แต่เพราะวัดที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนั้นไม่มีทำให้ชาวบ้านร่วมกันให้ความเห็นว่าควรได้รับการบูรณะ เพื่อไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น

ลักษณะเด่นของวัดร่องเสือเต้นนี้ คือ วิหารวัดร่องเสือเต้น ที่ สร้างและออกแบบโดย สล่านก หรือพุทธา กาบแก้ว ศิลปินบ้านชาวเชียงรายศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

วัดร่องเสือเต้น  ได้สร้างขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2548 สร้างเสร็จเมื่อ 22 มกราคม 2559 ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี

– ไฮไลท์ของวัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple ที่เที่ยว เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น มหัศจรรย์วิหารสีน้ำเงิน Blue Temple
  • วิหารของวัดแห่งนี้ ใช้โทนสีที่แตกต่างไปจากทุกที่ นั่นคือโทนสีน้ำเงินฟ้ากับสีทอง ซึ่งได้มีคำนิยามถึงสีที่ทาไว้ว่าสีน้ำเงินฟ้าแทนความหมายของการขจรขจายทั่วไปเหมือนดังท้องฟ้า เป็นแนวพุทธศิลป์ที่คิดต่างและร่วมสมัย

  • อีกจุดที่จะลืมไม่ได้เลย คือ รูปปั้นพญานาคหน้าวิหาร เป็นผลงานฝีมือของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้มีชื่อเสียงอีกท่าน เป็นรูปปั้นพญานาค ที่มีทำให้สัมผัสได้ถึงความดุดัน น่าเกรงขม แต่ก็มีความอ่อนช้อยวิจิตปราณีต ตามรูปแบบศิลปะล้านนา

  • ชมความสวยงามของ พระประธานศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ มีสีขาวมุกที่พระเศียรมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ ใต้ฐานมีพระรอดลำพูน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองมากมายฝั่งอยู่ พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก

  • ความสวยงามของพระประธานในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” ที่มีขนาดความสูง 20 เมตร  ภายในส่วนยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปริณายก

  • พระอุปคุตปางจกบาตร องค์สีขาวมุก ประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนน้ำพุหน้าโบสถ์ นั่งอยู่บนบัวน้ำ อย่างแปลกตา ที่มีความพลิ้วไหวและดู นับเป็นปางจกบาตรที่งดงาม

  • เสาประตูวัดที่ประดับด้วยองค์เทพองค์ใหญ่มีหางเป็นพญานาค ดูน่าเกรงขาม บริเวณฐานของเทพทั้งสององค์ยังมีลักษณ์เป็นเหมือนบ่อศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

นี่เป็นอีกสถานที่อีกแห่งที่อยากแนะนำให้ไปแวะเที่ยวชมเมื่อคุณเดินทางไปจังหวัดเชียงราย ไปชมศิลป์ที่สวยงามและโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีศิลป์ที่มีความอ่อนช้อยมากที่สุดและแปลกตาที่สุด พร้อมทั้งเข้ามากราบไหว้สักการะพระประธานที่สวยในวิหาร และสักการะพระบรมสาริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองด้วยนะคะ

#ที่เที่ยว #เที่ยวเชียงราย #เที่ยววัดร่องเสือเต้น