เปิดประตูสู่ดินแดนใต้-จังหวัดชุมพร-Ep

เปิดประตูสู่ดินแดนใต้ จังหวัดชุมพร Ep.1

ประวัติความเป็นมา

                      ชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่ ทว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในตำนานเมืองระนองว่า “เมืองชุมพรนี้ประหลาดผิดกับเมืองโบราณทั่วไปที่ปรากฏชากโบราณสถานทำให้รู้ว่าเป็นบ้านเมืองมาก่อน

“พระองค์ทรงวิเคราะห์ว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเมืองมีทำนาไม่มาก คนจึงไม่ตั้งถิ่นฐานและข้อสำคัญคือที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณคอแหลมหรือคอคอดแหลมมลายูซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่ง จึงไม่มีการสร้างบ้านเมืองแต่ต้องรักษาไว้เป็นเมืองหน้าด่าน

ที่มาของชื่อเมือง “ชุมพร”

ชื่อเมืองยังเป็นปริศนาพอๆกับการตั้งมืองนักวิชาการบางท่านสันนิฐานว่าชื่อ “ชุมพร”นั้นมาจากชื่อเมืองหน้าด่านที่ไม่ว่าจะเคลื่อนทัพมาจากที่ใด ก็จะมาชุมนุมพลกันที่นี่ด้วยชัยภูมิที่อยู่ตรงคอคอดแหลมมลายูพอดี

ชุมพรจึงเป็นหัวเมืองหน้าด่านที่ต้องคอยตั้งรับการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งล่าสุดที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

เมื่อญี่ปุ่นต้องการขยายอำนาจเข้าครอบครองเอเชียจังหวัดหนึ่งที่ถูกญี่ปุ่นยกพลเข้ารุกรานก็คือชุมพรนี้เอง

เกมยิงปลาออน์ไลน์