ของฝาก เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ไปเที่ยวเหนือทั้งที มาดูของฝาก เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ของฝากในเส้นทางนี้ส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรม Chiang ทั้งงานแกะสลัก ผ้าทอ เซรามิก และมีผลไม้ตาม ฤดูกาล รวมถึงผลไม้อบแห้งด้วย

เชียงใหม่ งานแกะสลักไม้นับเป็นของฝากโดดเด่น โดย เฉพาะที่บ้านถวาย อ. หางดง มีตั้งแต่กรอบรูป โคมไฟ ตุ๊กตาไม้ ตัวเล็กๆ จนถึงช้างขนาดเกือบเท่าจริง หรือจะเป็นร่มขนาดต่างๆ เขียนลวดลายสีสันสวยงาม ที่บ้านบ่อสร้าง อ. สันกําแพง ถ้าเป็น ผ้าชาวเขา ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ แหล่งขายใหญ่อยู่ ในตรอกเล่าโจ้วหลังกาคหลวง

ลําพูน เป็นแหล่งของผ้าทอมือ ทั้งใน อ. เมือง อ. ป่าซาง มีทั้งผ้าผืนเป็นไหมยกดอก หรือผ้าฝ้ายทอลายต่างๆ จะซื้อแบบที่ ตัดเป็นเสื้อ กางเกง กระโปรงก็มี ขายอยู่ในขัวมุงหน้าวัดพระธาตุ หริภุญชัย นอกจากนี้ยังมีลําไยอบแห้ง หรือลําไยสดตามฤดูกาล

ลําปาง หลายคนเลือกซื้อเซรามิก เพราะ ที่นี่มีแหล่งดินเหนียวและดินขาวในหลายอําเภอ เมื่อนําคนทั้งสองชนิดมาผสมกันจะได้ดินที่มีความ เหนียวสูง นําไปปั้นและเผาผ่านความร้อนสูงผลงาน ก็ไม่บิดเบี้ยว จึงนิยมทําเป็นแจกัน โมบาย แก้วน้ํา จาน ชาม ที่รู้จักกันไปทั่วประเทศคือ ชามตราไก่ ซึ่งเป็นกระเบื้องเนื้อหนาสีนวล วาดรูปไก่อยู่บนชาม ขายมาหลายสิบปีแล้ว

ฝากเงินขั้นต่ำ100บาท